Design
Stavanger

Opplevelsesdesign

See below for English version.

Ønsker du å designe brukersentrerte opplevelser i et verdensledende designmiljø?
frog søker etter nyutdannede designere innen UX-, tjeneste-, interaksjons- og visuelt design, til våre studioer i Bergen og Stavanger.
Vi er utfordrerne - banebrytende aktivister og rebelske skapere som får ting gjort!
Vi er fanatiske når det kommer til å forbedre verden: Prosjektene våre løser virkelige problemer ved å designe opplevelser, produkter, tjenester og strategier ment for mennesker. Vi jobber med alt fra start-ups til noen av verdens største selskaper, både i Norge og internasjonalt. Vår visjon er å være designbyrået som virkelig gjør samfunnet bedre.

I et nøtteskall

 • Hos frog vil du få jobbe med innovative prosjekter i multidisiplinære designteam og få støtte av erfarne kollegaer med lang fartstid i bransjen.
 • Du vil bli en del av et internasjonalt designselskap og vil få muligheten til å utvikle deg i flere forskjellige retninger innenfor designfaget.
 • Du vil bli en del av vårt Graduate program, hvor du gjennom det første året får være med på mye gøy, både faglig og sosialt.

Hvem er du?

 • Du er på ditt siste år på en utdannelse innen UX-, tjeneste-, interaksjon-, visuelt design eller lignende.
 • Du har god kjennskap til brukersentrert design og behersker å gjennomføre gode designprosesser.
 • Du har en spennende portfolio som viser hvilke prosjekter du har jobbet med.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og, behersker engelsk i tillegg til et av de skandinaviske språkene
 • Du har empati; både for de du designer for og dine kolleger
 • Du har erfaring med relevante designverktøy som Adobe Creative Suite, InVision, Sketch, Figma, whiteboards, papirskisser og lignende.

Du vil trives godt i frog hvis:

 • Du trives best med å jobbe i team, men også er selvgående
 • Du gjerne jobber med flere oppgaver samtidig, håndterer korte tidsfrister og prioriterer dine oppgaver
 • Du tør å ta sjanser og er ikke redd for å feile
 • Du har god arbeidsmoral og motiveres av å lære

Hvem er frog?
frog er et ledende, globalt kreativt konsulentselskap - en del av Capgemini Invent.
Vi utfordrer status quo for å skape transformerende, menneskelige, opplevelser som vinner hjerter og flytter markeder.
I partnerskap med ildfulle ledere og visjonære entreprenører bruker vi kreativitet, strategi, design og data for å revolujonere forretninger, drive vekst og orkestrere kundesentrisk transformasjon
Sammen streber vi etter å skape en bærekraftig og inkluderende fremtid for forretninger, folk og planeten.
Helt siden 1969 har frog jobbet med gründerbedrifter, forretningsledere og globale konsern for å samskape produkter og tjenester som sjarmerer brukere, utfordrer industrier og definerer merkevarer.
Vi vokser raskt og har i dag mer enn 2230 designere og strateger fordelt på 28 studio på fire kontinenter. I Norge har vi studioer i Bergen, Stavanger og Oslo med over 50 ansatte, og flere skal vi bli.
frog er et selvstendig datterselskap av Capgemini - et av verdens største IT- og management consulting-selskap med over 200 000 ansatte globalt. I Norge har vi rundt 1100 konsulenter som jobber med en rekke interessante oppdrag i sektorer som energi, helse, offentlig, telekom, transport, retail og bank & finans.

Følg oss på instagram: @frognorge og på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/frogdesign/mycompany/
for å se livet på insiden.

Din nye arbeidsplass…
…i Stavanger
Stavanger-studioet består i dag av 17 dyktige designere som utformer digitale tjenester for kjente internasjonale merkevarer. Vi jobber både med lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi holder til i nyoppussede, lyse og tiltalende lokaler med moderne utstyr og gode fasiliteter.
…i Bergen
I Bergen er vi 8 designere som brenner for å utvikle oss selv og kundene våre. Vi jobber med meningsfulle prosjekter for både lokale, nasjonale og internasjonale kunder. Vi holder til i flotte, nye lokaler i Krinkelkroken, midt i sentrum.

Dine nye kollegaer
Du vil bli en del av en ambisiøs og dyktig gjeng. Det er viktig for oss å være et samlet team med felles metodikk, verktøy og ambisjon. Vi har ukentlige frokoster sammen, hvor vi utveksler kunnskap og lærdom samt får hjelp om vi står fast i prosjekter. Vi er omtrent like mange menn som kvinner og vi kommer fra både inn- og utland, nord, sør, øst og vest. Vi trives godt sammen og er opptatt av å ha et inkluderende miljø!

Hva vi kan tilby?

 • Et av verdens ledende designmiljø med drivende dyktige kollegaer og spennende prosjekter.
 • Tilgang på og samarbeid med spesialister innen teknologi, innovasjon, strategi og forretningsutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjonsordninger, helseforsikring, subsidiert telefon, bredbånd og trening
 • Mulighet for oppdrag i våre andre designstudio i Europa og USA dersom dette er ønskelig
 • Et godt og velutviklet karriere-rammeverk som vil hjelpe deg i din videre faglige utvikling
 • Deltakelse på design-konferanser, samt faglige og sosiale arrangementer
 • Tilgang på firmahytter i Trysil, Geilo, Hemsedal, Gaustablikk og Sirdal

Mangfold og Inkludering
frog er en arbeidsplass for like muligheter. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert, da vi streber etter å sikre at teamene våre er mangfoldige med tanker på kjønn, kultur og erfaringer. Vi ønsker søkere fra hele verden velkommen, uavhengig av kjønn, legning, religion, alder, etnisitet og funksjonsevne..
Hvordan søker jeg?
For at vi skal kunne vurdere deg som en aktuell kandidat, trenger vi følgende dokumenter: CV, søknadsbrev, karakterutskrifter og portefølje

Søknadsfrist: 15. Mars 2022

Vi gleder oss til å høre fra deg!
Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!
Harald Eliassen - harald.eliassen@frogdesign.com

English version

Do you want to design user-centered experiences and solutions in a global creative design consultancy?
frog is looking for newly educated designers within UX, service, visual and/or interaction design for our studios in Bergen and Stavanger.
We are the challengers; disruptive doers and rebel makers who get shit done.
We are fanatical about improving the world: Our projects solve real-world problems by designing innovative and intuitive user-experiences, products, services, and strategies for people. We work with everything from start-ups to some of the world's largest companies, both in Norway and internationally. Our vision is to be the agency that really changes society for the better.

In a nutshell

 • At frog you will work with innovative and challenging projects in multidisciplinary design teams, and get support from experienced designers with a long career in the industry.
 • You will become part of a global creative design consultancy and will have the opportunity to develop in several different directions within design.
 • You will be a part of our Graduate program, where you will participate in courses and activities that will prepare you for your job at frog. In addition to this, you will participate in many fun social events where you will get to know your colleagues.

Who are you?

 • Graduate with 0-2 years of work experience
 • You have a good understanding of user-centered design and its processes, and are comfortable with executing good design processes.
 • You are in your final year of an education within UX-, service-, interaction-, visual design or similar..
 • You have good communication skills, master English in addition to one of the Scandinavian languages.
 • You have an engaging portfolio that shows your recent projects and that reflects your passion within design.
 • You have empathy; both for those you design for and your colleagues.
 • You have experience with relevant tools such as Adobe Creative Suite, InVision, Sketch, Figma, whiteboards, paper sketches, etc.

Why would you enjoy working at frog?

 • You enjoy working in teams, but are also independent.
 • You are comfortable working on several tasks at the same time, you can handle short deadlines and prioritize your tasks.
 • You dare to take chances and you are not afraid to make a mistake.
 • You have a good work ethic and you are motivated to learn.
 • You are creative and enjoy solving problems.

Who is frog?
frog is a leading global creative consultancy, part of Capgemini Invent
We challenge the status quo to craft and build transformative human experiences that win hearts and move markets.
Partnering with passionate leaders and visionary entrepreneurs, we apply creativity, strategy, design and data to re-invent businesses, drive growth and orchestrate customer centric transformation.
Together we strive to shape a regenerative future that is both sustainable and inclusive for businesses, people and the planet.
Ever since 1969, frog has worked with start-ups, business leaders and global corporations to co-create products and services that charm users, challenge industries and define brands.
We are a fast growing company and today we have more than 2 230 designers and strategists in 28 different studios based in four continents. In Norway, we have a studio in Bergen, Stavanger and Oslo with over 50 employees.
As part of Capgemini Invent, frog has scaled up to do big things. We’ve united an array of expertise around the globe to create new sources of value, enable change and craft resilient and sustainable futures together with our clients.
Want to know more about frog? Follow us on Instagram: @frognorge and on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/frogdesign/

Your new workplace…

…in Stavanger
The Stavanger studio currently consists of 17 skilled designers who design digital services for well-known international brands. We work with local, national and international projects. We are located in a newly renovated, bright and attractive office with modern equipment and good facilities.
…in Bergen
We are 8 designers in the Bergen studio, who are passionate about developing ourselves and our customers. We work with meaningful projects for both local, national and international customers. We are located in a beautiful, new office in Krinkelkroken, right in the city center.

Your new colleagues
You will be part of an ambitious and talented gang. It is important for us to be a united team with common methodology, tools and ambition. We have weekly breakfasts together, where we exchange knowledge and lessons, and get help if we are stuck in projects. We are about as many men as women and we come from different countries, north, south, east and west. We thrive together and are committed to having an inclusive environment!

What we can offer

 • One of the world's leading design environment with talented colleagues and exciting projects
 • Access to and collaboration with specialists in technology, innovation, strategy and business development
 • Competitive conditions
 • Good pension schemes, health insurance, subsidized telephone, broadband and training
 • Opportunities to work in our other design studios in Europe and the USA if this is desired
 • A good and well-developed career framework that will help you in your further professional development
 • Participation in design conferences, as well as professional and social events
 • Access to company cabins in Trysil, Geilo, Hemsedal, Gaustablikk and Sirdal

Diversity and Inclusion

frog is an Equal Opportunity Employer encouraging diversity in the workplace. All qualified applicants will receive consideration for employment, as we strive to ensure our teams are diverse in terms of gender, culture, and experiences. We welcome applicants from all parts of the world regardless of gender, sexual orientation, religion, age, ethnicity, race, or disability.

How do I apply?

In order for us to consider you as a candidate, we need the following documents: CV, coverletter, transcrips and portfolio.

Application deadline: March 15, 2022

We are looking forward to hearing from you!

If you have any questions, don’t hesitate to contact us!

Harald Eliassen - harald.eliassen@frogdesign.com

Cookies settings were saved successfully!